Integritetspolicy

Introduktion
Detta meddelande tillhandahålls av MVI Advisors AB, Reg. nr 559094-8864 för egen räkning och dess olika dotterbolag och associerade enheter ("MVI", "vi" eller "oss"). Din integritet är viktig för oss och vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR"). Dina personuppgifter kommer endast att användas för de ändamål som anges i denna integritetspolicy ("policyn"). Alla uppgifter som du lämnar ut kommer omedelbart att raderas om vi inte har en anledning och rätt att använda uppgifterna enligt gällande dataskyddslagar.
Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter
MVI agerar som registeransvarig i enlighet med denna policy. Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter, tveka inte att kontakta oss på följande adress info@mvi.se.
Insamling av personuppgifter via vår webbplats/e-post
När du besöker vår webbplats, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler, deltar i våra evenemang eller liknande lämnar du personuppgifter till oss, t.ex. namn, titel, befattning, e-postadress, telefonnummer och annan information som du kan lämna, som vi samlar in och behandlar. Uppgifterna kan användas för marknadsföring och rekrytering, för att besvara din förfrågan, för att bjuda in dig till våra evenemang och för interna affärsändamål. När vi behandlar dina personuppgifter för dessa ändamål förlitar vi oss på antingen ditt samtycke eller våra legitima intressen att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig om vår verksamhet och våra evenemang. Vi kan få information om din användning av vår webbplats genom "cookies", vilket gör det möjligt för oss att ge besökare tillgång till olika grundläggande funktioner som underlättar användningen och förbättrar upplevelsen av webbplatsen. När du går in på vår webbplats kan vi också samla in information om din dator, IP-adress, operativsystem och webbläsartyp, till exempel för statistiska ändamål eller för systemadministration. Denna information omfattar i allmänhet uppgifter som inte tillåter individuell identifiering av information som rör en specifik användare och är föremål för ditt godkännande.
Insamling av personuppgifter om investerare
Om du är en investerare eller en potentiell investerare i en MVI-fond samlar vi in personuppgifter när du lämnar dem, när du gör affärer med oss, när de finns tillgängliga i allmänt tillgängliga källor och när vi får information om dig från tredje part. Vi kan också skapa personuppgifter genom att kombinera eller organisera våra register eller kombinera information som du har lämnat med information som vi fått från andra källor. De insamlade personuppgifterna kan tillhöra någon av följande kategorier av personuppgifter: (i) namn, födelsedatum och födelseort, (ii) kontaktuppgifter och adresser (inklusive fysisk adress, e-postadress och telefonnummer), (iii) kontouppgifter, betalningsinstruktioner och annan information som finns i alla dokument som du lämnar till oss, (iv) risktolerans, transaktionshistorik, investeringserfarenhet och investeringsaktivitet, eller om beslutet att investera fattas av personer inom din organisation, information om deras erfarenhet, kunskap och expertis när det gäller att investera i alternativa fonder, (v) information om din status enligt olika lagar och förordningar, inklusive personnummer, skattestatus, inkomst och tillgångar; (vi) konton och transaktioner med andra institutioner; (vii) information om ditt intresse och innehav i MVI-fonder, inklusive ägarandel, kapitalinvesteringar, inkomster och förluster; (viii) information om ditt medborgarskap och din bosättningsort; (ix) källan till de medel som används för att göra investeringen i vår fond, och (x) dokumentation om bekämpning av penningtvätt, identifiering (inklusive pass och körkort) och verifiering och, i tillämpliga fall, ytterligare information för varje individ som betraktas som en politiskt utsatt person.

Beroende på uppgifternas typ och din relation med oss kan vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter variera. Vi samlar in uppgifter baserat på vårt legitima intresse när vi tillhandahåller tjänster, ditt samtycke eller fullgörandet av vårt avtal med dig som investerare. Vi samlar också in uppgifter på grundval av rättsliga skyldigheter, till exempel i samband med förfaranden för bekämpning av penningtvätt och känn din kund (KYC).

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men om du inte gör det kan vi inte tillhandahålla dig några begärda tjänster eftersom vi inte skulle kunna utföra våra lagstadgade skyldigheter när det gäller penningtvätt och KYC. Vi kommer endast att behandla känsliga personuppgifter i den utsträckning som lagen kräver, och då endast med ditt uttryckliga samtycke.
Hur uppgifterna behandlas
Vi kommer endast att behandla personuppgifter i det syfte för vilket de samlades in och enligt vad som anges i denna policy. Personuppgifter kommer endast att vara tillgängliga för behöriga anställda som innehar en position som kräver att de behandlar personuppgifter för att utföra sitt arbete.
Lagrings- och säkerhetsåtgärder
Personuppgifter behandlas i enlighet med vår interna lagringspolicy och våra lagstadgade lagringsskyldigheter. Personuppgifter kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt för det angivna syftet med behandlingen, såvida vi inte har en rättslig skyldighet att behålla personuppgifterna under en längre tid.

Vi har interna riktlinjer för att säkerställa säker behandling av personuppgifter och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra för att säkerställa att endast behöriga personer får tillgång till personuppgifterna.
Överföring av uppgifter till tredje part
Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till tredje part om inte (i) du har gett ditt samtycke i förväg, (ii) det krävs enligt gällande lagar, (iii) för att försvara ett anspråk eller (iv) för att utföra tjänster för våra investerare.

Dina personuppgifter kan dock överföras till och behandlas av tredjepartsleverantörer som utför tjänster åt oss (personuppgiftsbiträden), t.ex. professionella rådgivare, långivare eller andra personer som anlitas för att uppfylla de syften som beskrivs i denna policy. Vi kommer endast att tillhandahålla personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla de syften som anges i denna policy till sådana personuppgiftsbiträden och vi ingår personuppgiftsbiträdesavtal med alla personuppgiftsbiträden. Enligt databehandlingsavtalen måste databehandlarna följa våra instruktioner och alla andra avtal som finns mellan oss och sådana databehandlare. Innan vi ingår ett databehandlingsavtal säkerställer vi att databehandlaren har lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.
Var behandlas uppgifterna?
Vi behandlar huvudsakligen personuppgifter på servrar inom EU/EES. Vi kan dock behandla personuppgifter i länder utanför EU/EES. Vi kommer att genomföra lämpliga åtgärder enligt GDPR för att säkerställa att dina personuppgifter förblir skyddade och säkra om uppgifterna behandlas utanför EU/EES. För att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med bestämmelserna i GDPR genomförs av ett bearbetningsföretag utanför EU/EES kommer sådan behandling alltid att baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.
Den registrerades rättigheter
Du har rätt att få en bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter om dig behandlas eller inte, eller om personuppgifter har behandlats. Du har rätt att få en kopia av de behandlade personuppgifterna och de personuppgifter som är under behandling. Du har också rätt att få rättelse eller radering av personuppgifter om dig och rätt att förbjuda behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring. Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke och vi kommer då inte längre att behandla dina uppgifter. Återkallandet påverkar dock inte lagligheten av behandlingen före återkallandet. I vissa fall har du rätt att begära en begränsning av behandlingen av personuppgifter eller på annat sätt invända mot behandlingen. Dessutom kan du kräva att de personuppgifter som du har lämnat till oss överförs i ett maskinläsbart format. Alla förfrågningar som nämns ovan ska skickas till info@mvi.se. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är olaglig kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Den relevanta tillsynsmyndigheten i Sverige är Datainspektionen, som du kan kontakta på datainspektionen@datainspektionen.se eller genom att ringa +468-657 61 00.
MVI Advisors AB
E-mail: info@mvi.se
Adress: Engelbrektsplan 2, 5 TR, 114 34 Stockholm