Hållbarhet

Vi tror att företag kan växa och vara framgångsrika samtidigt som de är en del av lösningen på några av världens största utmaningar – och att vi alla, som individer, kan göra skillnad. 

Begreppet hållbarhet överutnyttjas. Ibland är det lättare att säga vad det inte är. För oss på MVI är företagens hållbarhet inte bara CSR, eller shared value. Det är större, mer systemiskt och handlar om att ha lång sikt.

“Hållbarhet handlar om att möta behoven hos nuvarande generationer utan att kompromissa med framtida generationers behov.”

Falk Wahlström, Associate Director
Hur ser bolagens hållbarhet ut i verkligheten? Vi tror på ett långsiktigt perspektiv, som inkluderar framtida generationer. Och samarbete, där företag och andra organisationer arbetar tillsammans för att skydda systemet.
Varför företagens hållbarhet är viktig


Det finns en mängd anledningar till varför företag bör bry sig om hållbarhet. Men essensen är att det finns ingen framtid för mänskligheten (eller ens företagen) om företag utvinner alla resurser och förorenar planeten.

Företag som bryr sig om framtiden och deras inverkan på samhället och planeten ser verkliga fördelar, som:
attraherar och behåller anställda, särskilt i en värld där människor söker mer mening i sitt arbete
bygger mer motståndskraftiga försörjningskedjor, med färre avbrott.
bygger en mer lojal kundbas, eftersom ett allt större antal konsumenter söker produkter och upplevelser som erbjuds av företag som tar ansvar för den inverkan de har.

Det finns också mer och mer bevis för att dessa företag presterar bättre på lång sikt. Den största utmaningen är att behålla sitt commitment fullt ut när trycket kommer utifrån, exempelvis från aktieägare som vill se kortsiktiga resultat.
Upplysningar om SFDR
Introduktion
Följande uttalande tillhandahålls av MVI Advisors AB, Reg. No. 559094-8864 ("MVI", vi eller oss) angående obligatoriska upplysningar enligt Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR").

MVI:s tillvägagångssätt före investering och identifiering av hållbarhetsrisker I SFDR avses med "hållbarhetsrisker" en händelse eller ett tillstånd på miljö-, social- eller förvaltningsområdet som, om det inträffar, kan orsaka en faktisk eller potentiell väsentlig negativ inverkan på investeringens värde.

Övervägandet av hållbarhetsrisker börjar i samband med bedömningen av en investering före investeringen. Vi anser att aktiv identifiering och lämplig hantering av hållbarhetsrisker är grundläggande för operativ excellens och riskhantering på lång sikt i alla företag. Därför genomgår alla investeringsmöjligheter som granskas av MVI flera bedömningar som görs av investeringsteamet, industriella rådgivare, investeringskommittén och externa konsulter, där hållbarhetsrisker och andra relaterade finansiella och affärsmässiga risker och potentiella begränsningsåtgärder identifieras, utvärderas och åtgärdas. Investeringsmöjligheterna kartläggs inledningsvis till ett av MVI:s investeringsteman och en investeringsthese med en plan för full potential formuleras genom diskussioner internt, med ledningen och industriella rådgivare. Som en del av planen för full potential identifieras och utvärderas initiala hållbarhetsrisker, tillsammans med finansiella och andra affärsrisker, genom intern forskning och analyser som görs av investeringsteamet. Alla risker som bedöms vara potentiellt väsentliga för investeringsfallet lyfts fram med motsvarande riskreducerande åtgärder i det material som förbereds för investeringskommittén. Alla investeringsmöjligheter som av investeringsteamet eller investeringskommittén bedöms innebära oöverkomliga hållbarhets- eller affärsrisker som inte kan minskas utesluts innan externa kommersiella, finansiella och juridiska due-diligence-arbetsflöden inleds.

Externa kommersiella, finansiella och juridiska due-diligence-arbetsflöden inleds alltid i slutskedet av förinvesteringsfasen för att bekräfta investeringstesen och planen för full potential.  Allmänna hållbarhetsrisker och möjligheter ingår alltid i arbetsflödena, och potentiellt väsentliga risker som redan identifierats av investeringsteamet och investeringskommittén följs upp oberoende och ingår i arbetsflödena för due-diligence-arbetet. Vid behov inleds ytterligare arbetsflöden för ESG-diligence innan en slutlig investeringsrekommendation lämnas till investeringskommittén.
Negativ konsekvensbeskrivning för hållbarheten
I SFDR avses med "hållbarhetsfaktorer" effekter på miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption och antikorruptionsfrågor. Även om MVI har åtagit sig att fortsätta att beakta hållbarhetsrisker och möjligheter i vår investeringsprocess, tar vi för närvarande inte hänsyn till negativa effekter av investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer enligt definitionen i SFDR. Vi anser att det för närvarande inte är möjligt att genomföra en tillförlitlig due diligence av negativa hållbarhetseffekter enligt definitionen i SFDR och de föreslagna tekniska standarderna för SFDR-nivå 2 med tanke på våra fonders storlek och investeringsstrategier. Istället ges vägledning och resurser till våra portföljbolag när det anses nödvändigt under vår aktiva ägarperiod för att hjälpa till att bygga upp och positionera bolagen för långsiktig framgång i linje med vår investeringsthese. Genom att arbeta i nära samarbete med våra ledningsgrupper och genom att delta i våra portföljbolags styrelser hjälper vi våra portföljbolag att anta rutiner för bolagsstyrning och att identifiera och hantera miljömässiga och sociala risker och möjligheter.

MVI fortsätter att utvärdera och beakta sina skyldigheter när det gäller de viktigaste negativa hållbarhetseffekterna av investeringsbeslut enligt artikel 4 och artikel 7 (1) i SFDR. Vi inväntar slutförandet av de tekniska standarderna för SFDR nivå 2, som förväntas träda i kraft 2023. Beslut och offentliggörande i enlighet med SFDR artiklarna 4 och 7 kan komma att ses över när de tekniska regleringsstandarderna för SFDR nivå 2 har antagits och när data och verktyg för att mäta de negativa konsekvenserna av hållbarhetsfaktorer för onoterade småbolag har utvecklats och blivit mer effektiva.
MVI är undertecknare av FN:s PRI
UNPRI-ramverket underlättar transparent rapportering av investeringsimplikationer på ESG-faktorer och 2021 blev MVI en UNPRI-undertecknare för att öka transparensen i våra hållbarhetspraxis. Alla undertecknare måste rapportera offentligt om sina ansvarsfulla investeringar varje år, där MVI:s första offentliga rapport kommer att publiceras 2023. Mer information om UNPRI finns här.