SFDR Disclosure

Bakgrund

Följande uttalande offentliggörs av MVI Advisors AB, Reg. nr. 559094-8864 (“MVI”, vi eller oss) som hänför sig till obligatoriska upplysningar enligt disclosureförordningen (“SFDR”).

MVIs investeringsprocess och identifiering av hållbarhetsrisker

Med hänsyn till SFDR avser ”hållbarhetsrisker” en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringen värde.  

Vi tror att en aktiv identifiering och lämplig hantering av hållbarhetsrisker är en grundläggande förutsättning för att uppå en långsiktigt hållbar riskhantering, och positiv finansiell utveckling, i alla bolag. Därför arbetar vi aktivt med att tidigt i investeringsprocessen identifiera potentiella hållbarhetsrisker som kan medföra en materiell påverkan på ett investeringsbeslut. Samtliga investeringsmöjligheter som granskas av MVI genomgår flertalet bedömningar i detta hänseende av investeringsteamet, industriella rådgivare, investeringskommittén och externa konsulter.  Samtliga identifierade hållbarhetsrisker, relaterade till det finansiella och operativa samt potentiella mildrande faktorer identifieras, utvärderas och följs upp på.

Vid utvärderingen av en potentiell investering kartläggs bolaget till ett av MVI:s investeringsteman och en investeringstes jämte affärsplan formuleras i dialog med ledning och industriella rådgivare. Som en del av affärsplanen identifieras initiala hållbarhetsrisker, tillsammans med finansiella och relaterade affärsrisker, genom den analys som sammanställs av investeringsteamet. De risker som bedöms vara väsentliga för bolaget följs upp med potentiellt mildrande eller åtgärdande faktorer och ingår i det underlag som presenteras för investeringskommittén. De investeringsmöjligheter som bedöms av investeringsteamet eller investeringskommittén resultera i ohanterliga hållbarhetsrisker som inte kan förmildras eller åtgärdas exkluderas innan externa kommersiella, finansiella och legala due-diligence-strömmar påbörjas.

De externa kommersiella, finansiella och legala due-diligence-strömmarna påbörjas alltid i slutskedet av investeringsprocessen för att bekräfta investeringstesen samt att affärsplanen är genomförbar. Generella hållbarhetsrisker ingår alltid i arbetsströmmarnas omfattning, jämte andra väsentliga risker som identifierats av investeringsteamet och investeringskommittén. Vid behov initieras ytterligare arbetsströmmar för ESG-DD innan en slutlig investeringsrekommendation lämnas till investeringskommittén.

Redogörelse för negativa effekter på hållbar utveckling

Med hänsyn till SFDR avser ”hållbarhetsfaktorer” miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Vi är fast beslutna att fortsätta utvärdera hållbarhetsrisker i vår investeringsprocess, däremot utvärderar vi inte negativa effekter av investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer enligt definitionen i SFDR. Vi anser att det för närvarande inte är möjligt att genomföra en tillförlitlig due diligence på negativa hållbarhetsfaktorer i enlighet med definitionen i SFDR och de föreslagna tekniska standarderna för SFDR nivå 2 med hänsyn tagen till storleken på våra fonder och vår investeringsstrategi. Istället arbetar vi aktivt med vägledning och resurser till våra portföljbolag under vår ägarperiod för att utveckla och positionera bolagen i linje med vår investeringstes. Genom att arbeta i nära partnerskap med våra ledningsgrupper och genom deltagande i portföljbolagens styrelser hjälper vi dem att anta rutiner för bolagsstyrning och identifiera och hantera miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor.

MVI fortsätter att utvärdera och överväga sina skyldigheter när det gäller de huvudsakliga negativa hållbarhetseffekterna av investeringsbeslut som anges i artikel 4 och artikel 7.1 i SFDR. Vi avvaktar färdigställandet av de tekniska standarderna för SFDR nivå 2, som förväntas träda i kraft 2023. Beslut och publicering i enlighet med SFDR artiklarna 4 och 7 kan komma att ses över när de tillsynstekniska standarderna för SFDR nivå 2 har antagits och när data och verktyg för att mäta negativa effekter på hållbarhetsfaktorer för onoterade småbolag har utvecklats och blivit mer effektiva.